SPECJALNY KONKURS POD AUSPICJAMI STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH (SHP)

Nagrody: bezpłatne uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych z programu Visual MODFLOW, w dniu 16.XI.2014 r. dla 3 laureatów konkursu

Regulamin konkursu:

  1. Uczestnikiem konkursu może być jedynie członek SHP o uregulowanym statusie (bez zaległości w składkach członkowskich);
  2. Uczestnictwo w konkursie związane jest z nadesłaniem pracy konkursowej w terminie do 15.X.2014 r. na adres e-mail: shp@hydrogeolodzy.pl z dopiskiem: KONKURS SHP;
  3. Temat pracy konkursowej powinien obejmować teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania programów specjalistycznych firmy Schlumberger Water Services (Visual Modflow, HydroGeo Analyst, HydroGeo Builder, AquaChem, AquiferTest, UnSat Suite i in.) w pracy naukowej i/lub zawodowej;
  4. Praca konkursowa nie powinna przekroczyć 12 stron standardowego maszynopisu (czcionka Verdana 10 pkt., pojedynczy odstęp między wierszami) wraz z rysunkami;
  5. Praca konkursowa powinna być przygotowana ze starannością, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej rozdzielczości i czytelności rysunków w formacie PDF (camera ready);
  6. Głównym kryterium oceny pracy będzie jej innowacyjność i nowatorski charakter. Ocenie podlegać będzie również związek przedstawionej pracy konkursowej z prowadzoną i planowaną działalnością naukową i/lub zawodową, a także estetyczny poziom jej wykonania;
  7. Prace konkursowe podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej w składzie Zarząd SHP;
  8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 31.X.2014 r. na stronie internetowej SHP (www.hydrogeolodzy.pl), a zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie drogą mailową.
  9. Do pracy należy dołączyć oświadczenie autora potwierdzające oryginalność pracy i posiadanie nieograniczonych praw autorskich (osobistych i majątkowych) do pracy zgłaszanej na konkurs oraz oświadczenie poświadczające zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883) przez SHP na potrzeby konkursu oraz w celu jego promocji.

INFORMACJE O WARSZTATACH DO POBRANIA>>>

Facebooklinkedin