Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy – Członkowie SHP,

W oparciu o § 24 ust. 3 oraz o § 39 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich Zarząd Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich zwołuje na dzień 19 czerwca 2015 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbędzie się w sali 001 Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, przy ulicy Będzińskiej 60 w Sosnowcu.

W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin Walnego zebrania na 19 czerwca 2015 r. na godzinę 10.15 – miejsce obrad bez zmian.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 3. Wybór przewodniczącego, prezydium i protokolanta Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdania: z działalności Zarządu SHP, finansowe, Komisji Rewizyjnej SHP
  za 2014 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 9. Dyskusja nad proponowanymi zmianami w Statucie.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podjęcie stosownej uchwały.
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2014 r.
 12. Głosowanie nad przyjęciem zmian w Statucie SHP i podjęcie stosownych uchwał.
 13. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności SHP i dyskusja dot. nowych inicjatyw i kierunków działań SHP w nadchodzącym okresie.
 14. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 15. Wybór członków Zarządu SHP.
 16. Wybór członków Komisji Rewizyjnej SHP.
 17. Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SHP.
 18. Wystąpienie Prezesa SHP.
 19. Wolne wnioski, sprawy różne.
 20. Głosowania i podjęcie niezbędnych uchwał.
 21. Zakończenie Walnego Zebrania.
 22. Obiad.

 Uprzejmie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym.

Po przerwie obiadowej, o godzinie 14.00, rozpocznie się seminarium „Praktyczny warsztat hydrogeologa”. Zgłoszono wystąpienia:

Andrzej Rodzoch – Wybrane problemy formalno-prawne utrudniające właściwą ochronę zasobów wodnych ujęć wód podziemnych zbiorowego zaopatrzenia ludności.

Dominika Dąbrowska, Robert Gelmuda, Marek Sołtysiak, Jan Waligóra – Wybrane problemy z ochroną wód podziemnych – zderzenie z rzeczywistością.

Magdalena Worsa-Kozak, Andrzej Witkowski – Informacja o efektach działań związanych ze zgłaszaniem uwag do nowej Ustawy prawo wodne oraz Ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Z uwagi na konieczność zamówienia kateringu, proszę o potwierdzenie udziału w zabraniu i seminarium, wysyłając do dn. 12 czerwca e-mail na adres shp@hydrogeolodzy.pl

Informacje praktyczne:

Wejście do budynku znajduje się naprzeciw charakterystycznego dinozaura (nie można nie zauważyć).

Mapa z lokalizacją Wydziału Nauk o Ziemi znajduje się pod linkiem: http://www.wnoz.us.edu.pl/kontakt.php

Dojazd spod dworca PKP w Sosnowcu tramwajem linii 21 oraz 27 – należy wysiąść na przystanku Pogoń Akademiki.

Dojazd z Katowice autobusem linii 40, 805 z dworca autobusowego przy ul. Piotra Skargi (5 min. od dworca PKP) – – należy wysiąść na przystanku Pogoń Akademiki.

Wskazówka przy podróży samochodem: należy zjechać przy rozwidleniu tras Katowice – Warszawa i Katowice Kraków.

Uczestnictwo w seminarium dla członków SHP, którzy opłacili składkę członkowską za 2015 rok, jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają członkom obiad oraz przerwy kawowe.

Facebooklinkedin