Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich,

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Państwa na Walne Zebranie SHP połączone z V Seminarium „Praktyczny Warsztat Hydrogeologa”, które odbędzie się 23 czerwca 2017 r. w Krakowie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (bud. A-O, II piętro, sala 213).

W załączniku zamieszczony został ramowy program planowanego spotkania, które uwzględnia również spacer hydrogeologiczny po centrum Krakowa zakończony spotkaniem koleżeńskim w lokalu.

Dla członków SHP uczestnictwo w Walnym Zebraniu i seminarium jest bezpłatne i obejmuje lunch oraz poczęstunek serwowany w trakcie przerwy kawowej. W ramach spotkania koleżeńskiego przewidywany jest również drobny bezpłatny „starter”, niemniej pozostałe koszty leżą po stronie indywidualnych uczestników.

W V warsztatach „Praktyczny Warsztat Hydrogeologa” i spacerze hydrogeologicznym mogą wziąć również udział osoby nie będące członkami SHP, pod warunkiem wniesienia opłaty w wysokości 100 zł/osobę. W przypadku ewentualnego zainteresowania określona zostanie forma i termin płatności. Prosimy Wszystkich Państwa o rozpropagowania naszego spotkania w swoim środowisku.

W kwestiach organizacyjnych prosimy o kierowanie zgłoszeń drogą mailową do Pani Ewy KRET: ewa.kret@gmail.com z podaniem: nazwiska lub nazwisk uczestników oraz specjalnych życzeń (np. wegetariański lunch, pomoc w rezerwacji noclegów i in.).

 

RAMOWY PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SHP:
godz. 10.00 – 12.00 Walne Zebranie Członków SHP

Wstępny porządek obrad Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał. Opcjonalna konieczność wznowienia obrad w II terminie.
3. Wybór przewodniczącego, prezydium i protokolanta Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Sprawozdania: finansowe, z działalności Zarządu SHP, Komisji Rewizyjnej SHP za 2015 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i podjęcie stosownej uchwały.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2016 r. i udzieleniem absolutorium dla Zarządu SHP.
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2016 r. i udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej SHP.
10. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności SHP i dyskusja dot. nowych inicjatyw i kierunków działań SHP w nadchodzącym okresie.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
12. Głosowania i podjęcie innych niezbędnych uchwał wynikających z wolnych wniosków.
13. Zakończenie Walnego Zebrania.

godz. 12.00-12.45 Przerwa na lunch

godz. 12.45 – 16.30
Seminarium V Praktyczny Warsztat Hydrogeologa – „Praktyka hydrogeologiczna w przestrzeni miejskiej”

Ramowy program seminarium:
1. Uroczyste otwarcie seminarium (krótkie przemówienia okolicznościowe przedstawicieli Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska AGH oraz SHP).
2. Referat nr 1: Mariusz CZOP – Rola wód podziemnych w zrównoważonym zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej, na przykładzie miasta Krakowa.
3. Referat nr 2: Dorota PIERRI – Dylematy remediacji i rewitalizacji zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, na podstawie doświadczeń z realizacji międzynarodowego projektu ReSites.

Przerwa kawowa

4. Referat nr 3: Anna ŻUREK – Prezentacja poletka hydrogeologicznego KHiGI AGH.
5. Dyskusja i zamknięcie seminarium.

ok. godz. 18.00 Hydrogeologiczny spacer po Krakowie
prezentacja ciekawych obiektów hydrogeologicznych (m.in. zdroje artezyjskie, studnie z „historią”, hydrogeologia Starego Miasta i kwestia „słonego źródełka” w Sukiennicach) zakończona spotkaniem koleżeńskim w lokalu.

 

Z poważaniem,
Mariusz Czop
Ewa Kret
Dorota Pierri
Adam Postawa

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz