Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy członkowie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich,

Serdecznie zapraszamy Wszystkich na Walne Zebranie SHP połączone z VI Seminarium „Praktyczny Warsztat Hydrogeologa”, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 r. w Sosnowcu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Będzińskiej 60.

RAMOWY PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SHP:

godz. 10.00 – 12.00 Walne Zebranie Członków SHP

Wstępny porządek obrad Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał. Opcjonalna konieczność wznowienia obrad w II terminie.
 3. Wybór przewodniczącego, prezydium i protokolanta Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie sprawozdań: finansowego, z działalności Zarządu SHP, Komisji Rewizyjnej SHP za 2017 r.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i podjęcie stosownej uchwały.
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności SHP w 2017 r. i udzieleniem absolutorium dla Zarządu SHP i podjęcie stosownej uchwały.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 r. i udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej SHP i podjęcie stosownej uchwały.
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Członka Honorowego SHP” Lechowi Poprawskiemu i głosowanie nad uchwałą
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Członka Honorowego SHP” Wojciechowi Ciężkowskiemu i głosowanie nad uchwałą
 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odznaczenia Medalem Zasłużony dla Polskiej Hydrogeologii Jana Przybyłka i głosowanie nad uchwałą
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odznaczenia Medalem Zasłużony dla Polskiej Hydrogeologii Stanisława Witczaka i głosowanie nad uchwałą
 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odznaczenia Medalem Zasłużony dla Polskiej Hydrogeologii Stanisława Hermańskiego i głosowanie nad uchwałą
 15. Przedstawienie uchwały w sprawie ulgi składkowej dla jednorazowej opłaty składki za lata 2019, 2020 i 2021 oraz głosowanie nad uchwałą.
 16. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności SHP i dyskusja dot. inicjatyw i kierunków działań SHP w nadchodzącym okresie.
 17. Wolne wnioski, sprawy różne.
 18. Głosowania i podjęcie innych niezbędnych uchwał wynikających z wolnych wniosków.
 19. Zakończenie Walnego Zebrania.

godz. 12.00-12.45 Przerwa na lunch

 

godz. 12.45 – 15.30 Seminarium VI Praktyczny Warsztat Hydrogeologa – „Praktyczne problemy badań hydrogeologicznych w otworach wiertniczych”

Ramowy program seminarium:
1. Otwarcie seminarium (krótkie przemówienia okolicznościowe przedstawicieli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz SHP).

 1. Referat nr 1: Maciej PIKUŁA – Problemy w realizacji pomiarów hydrogeologicznych w głębokich otworach.
 2. Referat nr 2: Mariusz CZOP – Procesy hydrogeochemiczne w warunkach odwiercania i eksploatacji głębokich otworów wiertniczych – zagrożenia i szanse.
 3. Dyskusja, wymiana doświadczeń i poglądów.
 4. Zamknięcie seminarium.
Facebooklinkedin

Dodaj komentarz