Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Członkowie SHP,

Na podstawie par. 24 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia informujemy o zwołaniu Walnego Zebrania Członków SHP na dzień 14 czerwca 2019r. g.10.15 (II termin w przypadku braku kworum – g. 10.30). Walne zebranie tradycyjnie połączone będzie z Seminarium – to już VII Praktyczny Warsztat Hydrogeologa! Program ramowy Zebrania oraz Seminarium przedstawiamy poniżej.

Ze względu na Catering prosimy o potwierdzenie swojej obecności na Zebraniu w aplikacji Doodle pod linkiem: https://doodle.com/poll/yrbcztvu4kkt8rre

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
Zarząd SHP

RAMOWY PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SHP
14.06.2019 r. (piątek),
Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi, Będzińska 60:

godz. 10.15 – 12.15 Walne Zebranie Członków SHP

Wstępny porządek obrad Zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego, prezydium i protokolanta Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Sprawozdania: finansowe, z działalności Zarządu SHP, Komisji Rewizyjnej SHP za 2018 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i podjęcie stosownej uchwały.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2018 r. i udzieleniem absolutorium dla Zarządu SHP
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2018 r. i udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej SHP
10. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności SHP i dyskusja dot. nowych inicjatyw i kierunków działań SHP w nadchodzącym okresie.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
12. Głosowania i podjęcie innych niezbędnych uchwał wynikających z wolnych wniosków.
13. Zakończenie Walnego Zebrania.

godz. 12.15-13.15 Przerwa obiadowa

godz. 13.15 – 15.30
Seminarium VII Praktyczny Warsztat Hydrogeologa – „Wody podziemne w analizie ryzyka”
Ramowy program seminarium:
1. Otwarcie seminarium (krótkie przemówienia okolicznościowe).
2. Referat wprowadzający: „Propozycje SHP w zakresie wytycznych metodycznych dla planów bezpieczeństwa wodnego oraz analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych” – Mariusz Czop.
3. Dyskusja panelowa.
4. Zamknięcie seminarium.

 

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz