Informacja z Ministerstwa Infrastruktury:

Szanowni Państwo,
działając na podstawie § 38 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Legislacja – Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury – 86).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu rozporządzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Brak uwag we wskazanym powyżej terminie zostanie uznany za akceptację przedmiotowego projektu rozporządzenia.
Dokument podpisany elektronicznie przez:
Marek Gróbarczyk

 

Pismo

 

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz