Drodzy Członkowie SHP,

Na podstawie § 24 ust. 2 Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 23 czerwca 2021r. na godz. 17.00 Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich.

Zebranie odbędzie się w trybie on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM oraz systemu do głosowania VOTEX. Każdy z członków na adres e-mail widniejący w bazie członków SHP otrzyma link do spotkania oraz swój unikalny link do głosowania. Głosowanie będzie się odbywało zgodnie z instrukcją załączoną do niniejszej wiadomości.

W związku z powyższym, w przypadku nieotrzymania niniejszego zawiadomienia, uprzejmie prosimy o sprawdzenie folderu „Spam” lub weryfikację i aktualizację swoich adresów e-mail w bazie członków.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i potwierdzenie quorum oraz zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 2. Otwarcie Walnego Zebrania w drugim terminie i stwierdzenie zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 3. Wybór przewodniczącego, prezydium i sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania i podjęcie uchwały w tej sprawie. (uchwała nr 1)
 6. Przedstawienie sprawozdań: z działalności Zarządu SHP, finansowego, Komisji Rewizyjnej SHP za 2020 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2020 r. (uchwała nr 2)
 9. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2020 i podjęcie stosownej uchwały. (uchwała nr 3)
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu SHP (uchwała nr 4)
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej SHP w 2020 r. uchwała nr 5)
 12. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności SHP i dyskusja dot. nowych inicjatyw i kierunków działań SHP w nadchodzącym okresie.
 13. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 14. Dyskusja nad proponowanymi zmianami w Statucie.
 15. Głosowanie nad przyjęciem nowego Statutu SHP i podjęcie stosownych uchwał. (uchwała nr 6)
 16. Głosowanie w sprawie liczby wybieranych członków Zarządu. (uchwała nr 7)
 17. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 18. Wybór członków Zarządu SHP. (uchwała nr 8)
 19. Wybór członków Komisji Rewizyjnej SHP. (uchwała nr 9)
 20. Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SHP.
 21. Wystąpienie Prezesa SHP.
 22. Wolne wnioski, sprawy różne. Głosowania i podjęcie innych niezbędnych uchwał wynikających z wolnych wniosków.
 23. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

APEL ZARZĄDU

Drodzy członkowie SHP,

W Październiku 2021r. przypadnie 10. rocznica powołania do życia SHP. Od października 2021 do Października 2022 chcielibyśmy świętować z Wami rok jubileuszowy i zaprezentować kilka nowości w działaniu SHP. NIE JESTEŚMY W STANIE ZROBIĆ TEGO SAMI!!!

Po blisko 10 latach istnienia Stowarzyszenia, ze smutkiem obserwujemy, że aktywność członkowska z każdym rokiem maleje. Uwidacznia się to nie tylko w płaceniu składek, ale przede wszystkim w coraz mniejszym udziale członków w wydarzeniach organizowanych przez SHP, a w szczególności w WALNYCH ZEBRANIACH.

TO NIESTETY PARALIŻUJE DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA i uniemożliwia powołanie nowych Władz.

 

Doskonale rozumiemy, że trwający już kolejny rok czas pandemii jest dla wszystkich bardzo trudny. Nie tylko nasza organizacja boryka się z załamaniem aktywności członków w ostatnich niemal 2 latach – jest to trend ogólnokrajowy. KRS odrzucił nasze poprzednie wybory właśnie ze względu na niską frekwencję członków w czasie Zebrania Wyborczego i zasadniczy brak możliwości odbycia zebrania w II terminie. Dodatkowo zmieniło się Prawo o Stowarzyszeniach. MUSIMY USPRAWNIĆ DZIAŁANIE SHP I DOSTOSOWAĆ JE DO NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH. Stąd też w porządku obrad, oprócz wyborów nowych władz, pojawia się uchwalenie nowego statutu, który pozwoli nam sprawniej operować w nowej, post pandemicznej rzeczywistości.

Jako Zarząd, zwracamy się do WAS drodzy członkowie z apelem, o jak najliczniejszy, aktywny udział w najbliższym Walnym Zebraniu!

JEST TO BARDZO WAŻNA KWESTIA DLA PRZYSZŁOŚCI NASZEJ ORGANIZACJI!

 

Jeśli ktoś z Was już dzisiaj wie, że nie będzie brał udziału w zebraniu, PROSIMY PRZEKAŻCIE SWÓJ GŁOS TEMU CZŁONKOWI, KTÓRY UDZIAŁ NA PEWNO WEŹMIE. Aby zebranie było zdolne do podejmowania uchwał musi być obecnych minimum 60 członków.

Do niniejszego zawiadomienia załączamy Wzór Pełnomocnictwa, które należy dostarczyć w oryginale osobiście jednemu z członków Zarządu, przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres

Magdalena Worsa-Kozak lub Krzysztof Chudy

Wydział GGG Politechniki Wrocławskiej

GEOCENTRUM, L-1, pok. 254

ul. Na Grobli 15

50-421 Wrocław

 

Jednocześnie prosimy o informację mailową na adres shp@hydrogeolodzy.pl o udzielonym pełnomocnictwie.

 

Dla monitorowania planowanej frekwencji na zebraniu prosimy też o wypełnienie krótkiego formularza pod linkiem: https://forms.gle/cLV8Z2UpcRaeHC4U9

 

DRODZY CZŁONKOWIE! LICZYMY NA WAS!

Zarząd SHP

Wzór pełnomocnictwa do pobrania

Instrukcja głosowanie w systemie VOTEX

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz