Laureaci nagrody oraz ich sylwetki:

  • dr Dorota Pietrucin – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • dr Sebastian Buczyński – Uniwersytet Wrocławski
  • dr inż. Ewa Kret – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • mgr Joanna Czekaj – Uniwersytet Śląski
AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII 2019

SYLWETKA:

Mgr Joanna Czekaj jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Jako uczestnik studium doktoranckiego prowadziła badania nad związkiem jakościowo-ilościowym między wodami podziemnymi i powierzchniowymi w rejonie zbiornika goczałkowickiego. Aktualnie kończy przygotowywanie pracy doktorskiej. Do szczególnych zainteresowań Joanny Czekaj należy również zastosowanie GIS i modelowania matematycznego w gospodarce wodnej.

W latach 2011-2019 pracowała jako nauczyciel akademicki, prowadząc m.in. zajęcia w ramach takich autorskich przedmiotów, jak: GIS w hydrogeologii czy systemy informatyczne w praktyce geologa inżyniera, które cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Była również organizatorem wielu zarówno krajowych, jak i międzynarodowych konferencji naukowych.

Joanna Czekaj jest ponadto autorką lub współautorką 13 publikacji naukowych, w tym publikowanych na tzw. liście filadelfijskiej. W 2017 roku została uhonorowana nagrodą Incipere ausae PolarKNOW, przyznawaną młodym naukowcom w uznaniu za ich działalność publikacyjną.

Odbyła dwa staże zagraniczne: w Kopenhadze (2013) oraz w Bratysławie (2016). W trakcie pobytu w Danii nawiązała efektywną współpracę z zespołem prof. Petera Engesgaarda w ramach projektu Clear 2 − Center for Lake Restoration, o czym świadczą wspólne publikacje, m.in. najnowsza, z kwietnia 2020 r., opublikowana na łamach czasopisma „Limnology and Oceanography” − Ground water‐controlled phosphorus release and transport from sandy aquifer into lake.

W roku 2018 Joanna Czekaj brała udział w 1st Digital Water Management and Water-related Agroecosystem Services: Geostatistics, Hydroinformatics and Groundwater Flow Numerical Modeling Summer School w Pizie, realizowanym w ramach projektu Life+ przez Scuola Superiore Sant’Anna, w trakcie którego nacisk położony był na wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych w hydrologii i hydrogeologii.

Od początku swojej kariery zawodowej realizuje projekty o charakterze badawczo-rozwojowym, wdrożeniowym i innowacyjnym. W latach 2010-2014 uczestniczyła w strategicznym projekcie badawczym pn. Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap), w którym wypracowano innowacyjny system zarządzania zbiornikiem zaporowym. Ponadto wykonała blisko 15 opracowań prowadzonych na zlecenie m.in. organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych.

Joanna Czekaj była uczestnikiem – beneficjentem w dwóch projektach kierowanych do słuchaczy studiów doktoranckich: „DoktoRIS” oraz „Współpraca drogą do innowacji”, których celem było wzmocnienie współpracy między młodymi naukowcami i podmiotami gospodarczymi w ramach działalności B+R. Rezultatem drugiego z tych projektów było uzyskanie przez nią w 2014 roku certyfikatów: Specjalista Innowacji oraz Menadżer Innowacji.

Aktualnie Joanna Czekaj pracuje jako project manager. Jest pracownikiem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA (GPW SA) w Katowicach, gdzie realizuje międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe. W latach 2016-2019 odpowiadała za realizację przez GPW SA projektu PROLINE-CE: Efficient Practices of Land Use Management Integrating Water Resources Protection and Non-structural Flood Mitigation Experiences, finansowanego ze środków programu Interreg CE.

Od 2019 roku kieruje zespołem GPW w ramach projektu boDEREC-CE, gdzie pełni ponadto rolę managera komunikacji projektu. Ten niezwykle interesujący projekt skupia się na potencjalnym zanieczyszczeniu wód przeznaczonych do spożycia tzw. nowo pojawiającymi się zanieczyszczeniami, w szczególności farmaceutykami i środkami ochrony osobistej.

Prywatnie Joanna Czekaj jest miłośniczką podróży z plecakiem oraz trekkingu wysokogórskiego.

AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII 2016

W dniu 11 października 2016r. podczas podczas konferencji Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych w Zakopanem po raz drugi została wręczona nagroda ustanowiona przez Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich – AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII.


ASEM 2016 została pani dr inż. Ewa Kret, która odebrała statuetkę ASA wraz z pamiątkowym certyfikatem z rąk prof. Stanisława Witczaka i prof. Jana Przybyłka oraz przedstawicieli Zarządu – prof. Andrzeja Witkowskiego oraz dr Magdaleny Worsy-Kozak.

SYLWETKA:

wp_20161011_18_03_36_pro

Pani dr Ewa Kret jest asystentem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 2009 roku (w tym od 2013 już jako pracownik Uczelni) Ewa Kret prowadzi działalność dydaktyczną na Akademii Górniczo-Hutniczej, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W latach 2010-2013, w trakcie realizacji studiów doktoranckich, brała udział w realizacji 6 projektów naukowo-badawczych, w tym dwóch międzynarodowych (GENESIS, ADVOCATE). Od 2013 roku jest członkiem zespołu, realizującego projekt naukowo-badawczy ISMOP, a od 2015 uczestniczy także w realizacji projektu I-MORE.

Dorobek naukowy dr inż. Ewy Kret obejmuje 6 publikacji polsko- i angielskojęzycznych w czasopismach, z czego 2 z tzw. „Listy Filadelfijskiej”, 3 rozdziały w monografiach oraz 8 w zwartych materiałach konferencyjnych i innych. Prezentowała wyniki swoich badań na  licznych konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą.

Dr inż. Ewa Kret działalność naukową koncentruje głównie na modelowaniu numerycznym przepływu wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, a także na interpretacji danych hydrogeologicznych i hydrologicznych do tworzenia i przewidywania prognoz długoterminowych w zakresie hydrogeologii stosowanej. Prace te stanowią istotną część działań aplikacyjnych w przemyśle wydobywczym i remediacji obszarów zdegradowanych.

Jej działalność nie skupia się wyłącznie na działalności naukowej i badawczej. Pani Kret wykazuje się również działalnością na tle społecznym i organizacyjnym. Od lutego 2016 roku została mianowana pełnomocnikiem Dziekana ds. Promocji Wydziału, gdzie swoją działalność skupia na organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń/spotkań promocyjnych (np. Dni Otwarte AGH) i koordynowaniu wszelkiego rodzaju działalności związanych z pełnioną funkcją. Ponadto od 2015 roku należy do Stowarzyszenia Amnesty International walczącego m.in. o prawa kobiet i uchodźców na całym świecie.


AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII 2015

W dniu 21 października 2015r. podczas XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii w Ustce po raz drugi została wręczona  nagroda ustanowiona przez Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich – AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII.
ASEM 2015 został pan dr Sebastian Buczyński z Wrocławia, który odebrał statuetkę ASA wraz z pamiątkowym certyfikatem z rąk Honorowego Członka SHP – prof. Stanisława Witczaka oraz przedstawicieli Zarządu – prof. Andrzeja Witkowskiego oraz dr Magdaleny Worsy-Kozak.

dsc_4258

SYLWETKA:
Pan dr Sebastian Buczyński (urodzony w 1977) pracuje od roku 2007 na stanowisku adiunkta w Zakładzie Hydrogeologii Podstawowej Instytutu Nauk Geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W tym okresie opublikował 46 prac naukowych z czego 5 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej w Geochimica et Cosmochimica Acta, Catena , Hydrogeology Journal i Epidodes, dwie dalsze są w fazie końcowego opracowania do druku. Większość swoich prac opublikował w Przeglądzie Geologicznym i Biuletynie PIG jak również w seriach Uniwersytetu Wrocławskiego i Współczesne Problemy Hydrogeologii.

Jego zainteresowanie naukowe skupiają się wokół trzech zasadniczych problemów badawczych związanych z występowaniem i jakością wód podziemnych. Główny nurt to badania występowania wód podziemnych w górskich formacjach krystalicznych i krasowych.  Drugi obszar zainteresowania to wody geotermalne, a trzeci obejmuje studia składu chemicznego wód zarówno w kraju jak i na obszarach polarnych.

Dr Buczyński był przewodniczącym i głównym organizatorem IV International Field Workshop for Young Hydrogeologists w Lądku Zdroju w roku 2013. Pełnił funkcje kierownika studiów podyplomowych „GIS i modelowanie przepływu wód podziemnych oraz aktywnie wspierał obchody w ramach Dni wody w roku 2013 i 2014.

Z dużą pasją opiekuje się Kołem Naukowy Geologów organizując sesje terenowe i seminaria. Uczestniczył aktywnie w badaniach polarnych na Spitsbergenie.


AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII 2014

W dniu 17 listopada 2014r. podczas konferencji Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych w Ciechocinku po raz pierwszy została wręczona  nagroda ustanowiona przez Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich – AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII.
Pierwszym w historii ASEM została pani mgr inż. Dorota Pietrucin, która odebrała statuetkę ASA wraz z pamiątkowym certyfikatem z rąk Honorowego Członka SHP – prof. Stanisława Witczaka oraz przedstawicieli Zarządu – dr Magdaleny Worsy-Kozak oraz dr inż. Mariusza Czopa.

04

SYLWETKA:
Pani mgr inż. Dorota Pietrucin jest doktorantką w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Cztery lata temu ukończyła studia na AGH, a obecnie znajduje się w końcowym etapie przygotowania rozprawy doktorskiej. Tematyką jej rozprawy są zagadnienia zanieczyszczeń i remediacji środowiska w silnie zdegradowanym obszarze zakładów chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy.

Pomimo krótkiego czasu, jaki upłynął od rozpoczęcia kariery zawodowej Pani mgr inż. Doroty Pietrucin, posiada Ona bogaty dorobek publikacyjny, w tym również w czasopismach z tzw. „listy filadelfijskiej”. Jednocześnie Pani Dorota jest stypendystką Marszałka Województwa Kujawko-Pomorskiego, skąd pochodzi, w ramach V edycji programu finansowanego z funduszy UE – „Krok w przyszłość”.

Dodatkowo Pani mgr inż. Dorota Pietrucin ma znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej (prowadzi praktyczne zajęcia ze studentami z zakresu migracji zanieczyszczeń) oraz na polu aplikacyjnym (jest współautorką i autorką wielu opracowań dla przemysłu).