AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII 2016

W dniu 11 października 2016r. podczas podczas konferencji Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych w Zakopanem po raz drugi została wręczona nagroda ustanowiona przez Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich – AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII.

ASEM 2016 została pani dr inż. Ewa Kret, która odebrała statuetkę ASA wraz z pamiątkowym certyfikatem z rąk prof. Stanisława Witczaka i prof. Jana Przybyłka oraz przedstawicieli Zarządu – prof. Andrzeja Witkowskiego oraz dr Magdaleny Worsy-Kozak.

SYLWETKA:

wp_20161011_18_03_36_proPani dr Ewa Kret jest asystentem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 2009 roku (w tym od 2013 już jako pracownik Uczelni) Ewa Kret prowadzi działalność dydaktyczną na Akademii Górniczo-Hutniczej, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W latach 2010-2013, w trakcie realizacji studiów doktoranckich, brała udział w realizacji 6 projektów naukowo-badawczych, w tym dwóch międzynarodowych (GENESIS, ADVOCATE). Od 2013 roku jest członkiem zespołu, realizującego projekt naukowo-badawczy ISMOP, a od 2015 uczestniczy także w realizacji projektu I-MORE.

Dorobek naukowy dr inż. Ewy Kret obejmuje 6 publikacji polsko- i angielskojęzycznych w czasopismach, z czego 2 z tzw. „Listy Filadelfijskiej”, 3 rozdziały w monografiach oraz 8 w zwartych materiałach konferencyjnych i innych. Prezentowała wyniki swoich badań na  licznych konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą.

Dr inż. Ewa Kret działalność naukową koncentruje głównie na modelowaniu numerycznym przepływu wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, a także na interpretacji danych hydrogeologicznych i hydrologicznych do tworzenia i przewidywania prognoz długoterminowych w zakresie hydrogeologii stosowanej. Prace te stanowią istotną część działań aplikacyjnych w przemyśle wydobywczym i remediacji obszarów zdegradowanych.

Jej działalność nie skupia się wyłącznie na działalności naukowej i badawczej. Pani Kret wykazuje się również działalnością na tle społecznym i organizacyjnym. Od lutego 2016 roku została mianowana pełnomocnikiem Dziekana ds. Promocji Wydziału, gdzie swoją działalność skupia na organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń/spotkań promocyjnych (np. Dni Otwarte AGH) i koordynowaniu wszelkiego rodzaju działalności związanych z pełnioną funkcją. Ponadto od 2015 roku należy do Stowarzyszenia Amnesty International walczącego m.in. o prawa kobiet i uchodźców na całym świecie.


AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII 2015

W dniu 21 października 2015r. podczas XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii w Ustce po raz drugi została wręczona  nagroda ustanowiona przez Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich – AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII.
ASEM 2015 został pan dr Sebastian Buczyński z Wrocławia, który odebrał statuetkę ASA wraz z pamiątkowym certyfikatem z rąk Honorowego Członka SHP – prof. Stanisława Witczaka oraz przedstawicieli Zarządu – prof. Andrzeja Witkowskiego oraz dr Magdaleny Worsy-Kozak.

dsc_4258SYLWETKA:
Pan dr Sebastian Buczyński (urodzony w 1977) pracuje od roku 2007 na stanowisku adiunkta w Zakładzie Hydrogeologii Podstawowej Instytutu Nauk Geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W tym okresie opublikował 46 prac naukowych z czego 5 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej w Geochimica et Cosmochimica Acta, Catena , Hydrogeology Journal i Epidodes, dwie dalsze są w fazie końcowego opracowania do druku. Większość swoich prac opublikował w Przeglądzie Geologicznym i Biuletynie PIG jak również w seriach Uniwersytetu Wrocławskiego i Współczesne Problemy Hydrogeologii.

Jego zainteresowanie naukowe skupiają się wokół trzech zasadniczych problemów badawczych związanych z występowaniem i jakością wód podziemnych. Główny nurt to badania występowania wód podziemnych w górskich formacjach krystalicznych i krasowych.  Drugi obszar zainteresowania to wody geotermalne, a trzeci obejmuje studia składu chemicznego wód zarówno w kraju jak i na obszarach polarnych.

Dr Buczyński był przewodniczącym i głównym organizatorem IV International Field Workshop for Young Hydrogeologists w Lądku Zdroju w roku 2013. Pełnił funkcje kierownika studiów podyplomowych „GIS i modelowanie przepływu wód podziemnych oraz aktywnie wspierał obchody w ramach Dni wody w roku 2013 i 2014.

Z dużą pasją opiekuje się Kołem Naukowy Geologów organizując sesje terenowe i seminaria. Uczestniczył aktywnie w badaniach polarnych na Spitsbergenie.


AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII 2014

W dniu 17 listopada 2014r. podczas konferencji Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych w Ciechocinku po raz pierwszy została wręczona  nagroda ustanowiona przez Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich – AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII.
Pierwszym w historii ASEM została pani mgr inż. Dorota Pietrucin, która odebrała statuetkę ASA wraz z pamiątkowym certyfikatem z rąk Honorowego Członka SHP – prof. Stanisława Witczaka oraz przedstawicieli Zarządu – dr Magdaleny Worsy-Kozak oraz dr inż. Mariusza Czopa.

04

SYLWETKA:
Pani mgr inż. Dorota Pietrucin jest doktorantką w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Cztery lata temu ukończyła studia na AGH, a obecnie znajduje się w końcowym etapie przygotowania rozprawy doktorskiej. Tematyką jej rozprawy są zagadnienia zanieczyszczeń i remediacji środowiska w silnie zdegradowanym obszarze zakładów chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy.

Pomimo krótkiego czasu, jaki upłynął od rozpoczęcia kariery zawodowej Pani mgr inż. Doroty Pietrucin, posiada Ona bogaty dorobek publikacyjny, w tym również w czasopismach z tzw. „listy filadelfijskiej”. Jednocześnie Pani Dorota jest stypendystką Marszałka Województwa Kujawko-Pomorskiego, skąd pochodzi, w ramach V edycji programu finansowanego z funduszy UE – „Krok w przyszłość”.

Dodatkowo Pani mgr inż. Dorota Pietrucin ma znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej (prowadzi praktyczne zajęcia ze studentami z zakresu migracji zanieczyszczeń) oraz na polu aplikacyjnym (jest współautorką i autorką wielu opracowań dla przemysłu).