Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich (SHP) jest stowarzyszeniem zawodowym, zrzeszającym hydrogeologów i osoby związane zawodowo z hydrogeologią.

Celami SHP są:

 • oddziaływanie na wszelkie formy działalności zawodowej, legislacyjnej i naukowej związane bezpośrednio lub pośrednio z hydrogeologią;
 • dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu hydrogeologa;
 • stałe podnoszenie poziomu merytorycznego prac wykonywanych przez hydrogeologów;
 • ochrona praw autorskich w zakresie ustalonym w przepisach prawnych oraz ochrona zawodu hydrogeologa;
 • dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej;
 • samopomoc koleżeńska.

Do osiągnięcia swych celów SHP dąży przez:

 • współdziałanie z władzami i instytucjami zainteresowanymi zawodową działalnością hydrogeologów, związaną z określeniem, przygotowaniem i realizacją zamierzeń materialnego rozwoju kraju i ochrony środowiska przyrodniczego;
 • członkostwo w innych organizacjach krajowych i międzynarodowych o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia;
 • inspirowanie oraz prowadzenie różnorodnych form działalności zawodowej i naukowej takich, jak: czasopisma, konferencje naukowe i seminaria, sesje terenowe, dyskusje, odczyty, wystawy i pokazy filmowe, konkursy, stypendia i staże;
 • przyznawanie nagród ustanowionych przez Stowarzyszenie za wybitne osiągnięcia zawodowe i naukowe w dziedzinie hydrogeologii;
 • przynależność do krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji związanych z działalnością hydrogeologiczną, propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania;
 • udzielanie członkom SHP pomocy w sprawach ochrony praw autorskich;
 • udzielanie członkom SHP pomocy materialnej z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej;
 • inspirowanie i popieranie różnych form organizacyjnych wspomagających wykonywanie zawodu hydrogeologa;
 • tworzenie podstaw materialnych dla prawidłowej realizacji zadań statutowych.