ZASADY CZŁONKOSTWA I OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH:

Członkami SHP mogą być osoby fizyczne i prawne.

Członkowie SHP dzielą się na:  zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która jest obywatelem polskim,  jest hydrogeologiem posiadającym co najmniej 2-letni staż zawodowy, lub nie jest  hydrogeologiem, ale jej praca związana jest z hydrogeologią i służy jej rozwojowi lub szczególnie zasłużyła się dla hydrogeologii i SHP oraz złoży deklarację członkowską na piśmie i przedstawi życiorys zawodowy wraz z pozytywną opinią dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Centralny rejestr członków SHP prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA OD ROKU  2017 WYNOSI 100 zł

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA OD ROKU  2019 WYNIESIE 120 zł

Zgodnie z uchwałą nr 10/2018  Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich z dnia 15.06.2018 roku w sprawie uchwalenia ulgi składkowej 3 letniej za okres 2019-2021 obowiązuje ulga w wysokości 20 zł za każdy rok, tylko i wyłącznie w przypadku opłacenia przez członka składki w roku 2019 jednorazowo z góry za lata 2019-2021 (tj. w wysokości 300 zł)

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA JEST OPŁACANA W KWOCIE ZADEKLAROWANEJ PRZEZ CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, obywatel polski lub innego kraju, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój hydrogeologii lub Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani uchwałą przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 10 członków Stowarzyszenia.

CZŁONKOWIE HONOROWI NIE PŁACĄ SKŁADEK.

Składki należy opłacać jednorazowo za cały rok, przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia

DANE DO PRZELEWU:

Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich
41-200 Sosnowiec
ul. Będzińska 60

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej
nr konta: 65 1140 2017 0000 4302 1287 4629

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE DO POBRANIA