ZASADY CZŁONKOSTWA I OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH:

Członkami SHP mogą być osoby fizyczne i prawne.

Członkowie SHP dzielą się na:  zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która jest obywatelem polskim,  jest hydrogeologiem posiadającym co najmniej 2-letni staż zawodowy, lub nie jest  hydrogeologiem, ale jej praca związana jest z hydrogeologią i służy jej rozwojowi lub szczególnie zasłużyła się dla hydrogeologii i SHP oraz złoży deklarację członkowską na piśmie i przedstawi życiorys zawodowy wraz z pozytywną opinią dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Centralny rejestr członków SHP prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSI 120zł

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA JEST OPŁACANA W KWOCIE ZADEKLAROWANEJ PRZEZ CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, obywatel polski lub innego kraju, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój hydrogeologii lub Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani uchwałą przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 10 członków Stowarzyszenia.

CZŁONKOWIE HONOROWI NIE PŁACĄ SKŁADEK.

Składki należy opłacać jednorazowo za cały rok, przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia

DANE DO PRZELEWU:

Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich
41-200 Sosnowiec
ul. Będzińska 60

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej
nr konta: 65 1140 2017 0000 4302 1287 4629

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE DO POBRANIA