STATUT

STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
(SHP)

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich”, w dalszych postanowieniach Statutu zwane „Stowarzyszeniem” bądź w skrócie „SHP”.

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2020.0.2261 t.j.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

 1. SHP jest stowarzyszeniem zawodowym, zrzeszającym hydrogeologów i osoby związane zawodowo z hydrogeologią.
 2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 4

 1. Terenem działalności SHP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Sosnowiec.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

SHP ma prawo używania nazwy, logo, odznak i pieczęci zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków SHP. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

Rozdział 2
Cele i formy działania

§ 7

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, a jego celami są:

 1. działalność naukowa w zakresie szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności w dziedzinie hydrogeologii i ochrony środowiska;
 2. działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności ochrony ekosystemów wodnych i wód podziemnych;
 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; w tym w szczególności samopomoc koleżeńska i działalność na rzecz środowiska hydrogeologów;
 4. oddziaływanie na wszelkie formy działalności zawodowej, legislacyjnej i naukowej, związane bezpośrednio lub pośrednio z hydrogeologią, w szczególności stałe podnoszenie poziomu merytorycznego prac wykonywanych przez hydrogeologów poprzez szkolenia i warsztaty;
 5. dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu hydrogeologa;
 6. dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej;
 7. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie dotyczącym osiągnięć polskiej hydrogeologii i ochrony środowiska;
 8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie hydrogeologii i ochrony środowiska;
 9. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, w szczególności w zakresie hydrogeologii i ochrony środowiska.

§ 8

Do osiągnięcia swych celów SHP dąży przez:

 1. współdziałanie z władzami i instytucjami w zakresie związanym określeniem, przygotowaniem i realizacją zamierzeń materialnego rozwoju kraju w zakresie gospodarki wodnej, geologii i hydrogeologii, gospodarki surowcowej oraz ochrony środowiska przyrodniczego;
 2. członkostwo w innych organizacjach krajowych i międzynarodowych o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia;
 3. inspirowanie oraz prowadzenie różnorodnych form działalności zawodowej i naukowej, takich jak: czasopisma, konferencje naukowe i seminaria, sesje terenowe, dyskusje, odczyty, wystawy i pokazy filmowe, konkursy, stypendia i staże itp.;
 4. prowadzenie działań edukacyjnych;
 5. propagowanie hydrogeologii społecznie odpowiedzialnej poprzez upowszechnianie wiedzy o wodach podziemnych, w ramach organizacji wydarzeń otwartych dla szerokiej społeczności i współpracy z organizatorami takich wydarzeń;
 6. przyznawanie nagród ustanowionych przez Stowarzyszenie za wybitne osiągnięcia zawodowe i naukowe w dziedzinie hydrogeologii;
 7. propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania;
 8. udzielanie członkom SHP pomocy materialnej z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej;
 9. inspirowanie i popieranie różnych form organizacyjnych wspomagających wykonywanie zawodu hydrogeologa;
 10. tworzenie podstaw materialnych dla prawidłowej realizacji zadań statutowych.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami SHP mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie SHP dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która jednocześnie:
 2. jest obywatelem polskim;
 3. jest hydrogeologiem, posiadającym co najmniej 2-letni staż zawodowy lub nie jest hydrogeologiem, ale jej praca związana jest z hydrogeologią i służy jej rozwojowi lub szczególnie zasłużyła się dla hydrogeologii i SHP;
 4. złoży deklarację członkowską na piśmie;
 5. przedstawi życiorys zawodowy i pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 6. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Centralny rejestr członków SHP prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, obywatel polski lub innego kraju, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój hydrogeologii lub Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani uchwałą przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 10 członków Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 3. uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym;
 4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków zwyczajnego członka SHP należy:

 1. branie aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 2. przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. podporządkowanie się uchwałom i postanowieniom władz Stowarzyszenia;
 4. przestrzeganie zasad etyki zawodowej i dbałość o dobre imię Stowarzyszenia;
 5. regularne opłacanie składek obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 16

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego, ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi posiadają bierne oraz czynne prawo wyborcze i są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 17

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje na skutek:
  1. pisemnej dobrowolnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
  2. skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu SHP z powodu:
   1. łamania Statutu i regulaminów oraz nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   2. niepłacenia składek, bądź niewywiązywania się z deklarowanych świadczeń przez okres 2 lat,
   3. pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu powszechnego lub utraty praw do wykonywania zawodu;
  3. śmierci członka,
  4. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 3. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.

§ 18

 1. Członkowie zwyczajni dobrowolnie występujący lub skreśleni z listy członków mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od daty wystąpienia lub skreślenia.
 2. Członkowie zwyczajni wykluczeni z SHP w wypadkach określonych w § 17 ust.1 pkt. 2 lit. c mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia po upływie okresu kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

§ 19

Członkostwo honorowe wygasa przez:

 1. dobrowolne zrzeczenie się;
 2. pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zebrania, powziętą większością, co najmniej 3/4 głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 20

Członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane przez władze SHP nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie hydrogeologii i działalności na rzecz hydrogeologii oraz wyróżnienia za aktywną pracę społeczną w Stowarzyszeniu.

Rozdział 4
Struktura organizacyjna

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu.
 2. Władze ustępujące są obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję w danym organie pełnić nieprzerwanie nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.
 4. W przypadkach nagłych, koniecznych lub w sytuacji, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, której dokonują pozostali członkowie tej władzy. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę ogólnej liczby członków wybieranych.

§ 23

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu, chyba, że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. Uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi zapadają zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu.
 3. Posiedzenia wszystkich władz Stowarzyszenia oraz głosowania, także poza posiedzeniami władz Stowarzyszenia, mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Rozdział 5
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz Walne Zebranie Delegatów

§ 24

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – zwane również Walnym Zebraniem, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie, zwoływane:
  1. przez Zarząd z jego inicjatywy;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi być zwołane w ciągu 3 miesięcy od daty wpływu wniosku w tej sprawie.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 8. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania w pierwszym terminie wymagane jest quorum ½ liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 9. W przypadku nieuzyskania wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie zwoływane jest w drugim terminie, który może zostać wyznaczony minimum kwadrans później tego samego dnia, a uchwały są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów bez względu na liczbę osób obecnych, uprawnionych do głosowania.
 10. Głosowania są jawne, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej, lub zostaną utajnione na wniosek co najmniej 10 osób uprawnionych do głosowania, obecnych w czasie głosowania.

§ 25

 1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi;
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 2. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – delegaci;
  2. z głosem doradczym – członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz członkowie wspierający i honorowi, a także zaproszeni goście.

§ 26

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:

 1. określa główne kierunki działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. uchwala zmiany Statutu;
 3. wybiera i odwołuje wszystkie władze Stowarzyszenia;
 4. udziela Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia lub nadania statusu członka honorowego;
 6. przyznaje, na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wyróżnienia SHP za aktywną pracę społeczną w Stowarzyszeniu, w tym Medal „Zasłużony dla Polskiej Hydrogeologii”;
 7. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania władz Stowarzyszenia;
 8. rozpatruje wnioski i postulaty zgłoszone przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 9. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu;
 10. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 11. podejmuje uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;

§ 27

 1. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 200 osób, kompetencje Walnego Zebrania Członków przejmie Walne Zebranie Delegatów.
 2. Zarząd w formie uchwały określa zasady wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów oraz wyznacza członków Zarządu lub pełnomocników Zarządu do ich przeprowadzenia.
 3. Kandydatem na delegata na Walne Zebranie Delegatów może być wyłącznie członek zwyczajny lub honorowy Stowarzyszenia (posiadający czynne i bierne prawo wyborcze), a zgłosić go może każdy członek Stowarzyszenia. Warunkiem jest zgoda kandydata wyrażona na piśmie w formie pisemnej lub elektronicznej.
 4. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów mogą być wybierani z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poza posiedzeniami organów.
 5. Zarząd ustala liczbę delegatów na Walne Zebranie Delegatów przy zachowaniu zasady proporcjonalności liczby delegatów do liczby członków zwykłych Stowarzyszenia. Liczba delegatów wynosić będzie odpowiednio:
  1. jeden delegat na 10 członków, jeżeli liczba członków Stowarzyszenia jest większa niż 200 a nie przekroczy 1000 osób,
  2. jeden delegat na 50 członków, jeżeli liczba członków Stowarzyszenia jest większa niż 1000
 6. Kadencja delegatów na Walne Zebranie Delegatów wynosi 5 lat.
 7. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 6
Zarząd

§ 28

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób. O liczebności Zarządu decyduje Walne Zebranie.
 3. Zarząd wybiera spośród swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i Członków Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 5. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej, wskazany w uchwale tej Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
 4. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 7. podejmowanie uchwał o przyjęciu lub skreśleniu z listy członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;
 8. negocjowanie i ustalanie wysokości wsparcia od członków wspierających;
 9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 10. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 11. kierowanie bieżącą działalnością SHP;
 12. współpraca z odpowiednimi organizacjami i instytucjami zarówno w kraju, jak i za granicą;
 13. powoływanie komisji i zespołów w celu wykonywania określonych zadań statutowych;
 14. przyznawanie środków z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej oraz udzielanie innego rodzaju pomocy;
 15. wnioskowanie do Walnego Zebrania o przyznanie wyróżnienia SHP za aktywną pracę społeczną w Stowarzyszeniu;
 16. uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 17. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia z działalności Zarządu Stowarzyszenia;
 18. określanie wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie;
 19. podejmowanie uchwał o członkostwie Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych.

§ 30

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zarządu może odbyć się z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym telekonferencji. Zarząd może podjąć uchwałę w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego – w takich sytuacjach protokół z podjęcia uchwały sporządza się na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Rozdział 7
Komisja Rewizyjna

§ 31

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komisji, Sekretarza Komisji oraz Członka Komisji.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 6. wskazywanie w drodze uchwały członka Komisji Rewizyjnej, do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.

§ 33

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą równocześnie pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.

Rozdział 8
Reprezentacja SHP

§ 34

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 34 ust. 2, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz w kontaktach z organami administracji publicznej, uprawniony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu.

Rozdział 9
Fundusze SHP

§ 35

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 2. Do wykonania zadań statutowych Stowarzyszenia służą fundusze, na które mogą składać się:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z działalności własnej i gospodarczej,
  3. dochody z majątku SHP,
  4. dotacje,
  5. darowizny, spadki i zapisy,
  6. wpływy z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.

§ 36

 1. Fundusz Pomocy Koleżeńskiej można utworzyć z określonej przez Zarząd części składek członkowskich oraz z innych wpływów przeznaczonych na cele Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
 2. Przeznaczenie środków finansowych Funduszu Pomocy Koleżeńskiej oraz zasady i tryb udzielania pomocy z tego Funduszu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 37

 1. Wszelkie akty wiążące SHP pod względem finansowym, dokumenty obrotu pieniężnego i obrotu materiałowego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują Prezes lub Wiceprezes Zarządu SHP oraz jednocześnie Skarbnik lub Sekretarz.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia niezbędnych kosztów prowadzenia działalności.

Rozdział 10
Środki komunikacji elektronicznej

§ 38

 1. Udział w posiedzeniach oraz głosowanie władz Stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być podjęte również poza posiedzeniem, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  
 3. Decyzję w tym zakresie podejmuje:
  1. Prezes Zarządu w odniesieniu do posiedzeń Zarządu (lub podejmowania uchwał poza posiedzeniem),
  2. Zarząd w odniesieniu do Walnego Zebrania Członków,
  3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

§ 39

Możliwość udziału w posiedzeniu władz Stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

§ 40

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władz Stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

 1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
 3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

Postanowienia końcowe

§ 41

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów osób biorących udział w głosowaniu.

§ 42

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 2. Sprawy zmiany Statutu i rozwiązania się SHP muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podanym do wiadomości członkom Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 43

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.2020.0.2261 t.j).