STATUT

STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

(SHP)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich”, w dalszych postanowieniach Statutu zwane „Stowarzyszeniem” bądź w skrócie „SHP”.

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

 1. SHP jest stowarzyszeniem zawodowym, zrzeszającym hydrogeologów i osoby związane zawodowo z hydrogeologią.
 2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 4

 1. Terenem działalności SHP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Sosnowiec.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

SHP ma prawo używania nazwy, logo, odznak i pieczęci zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków SHP. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

Rozdział 2

Cele i formy działania

§ 7

Celami SHP są:

 1. oddziaływanie na wszelkie formy działalności zawodowej, legislacyjnej i naukowej związane bezpośrednio lub pośrednio z hydrogeologią,
 2. dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu hydrogeologa,
 3. stałe podnoszenie poziomu merytorycznego prac wykonywanych przez hydrogeologów,
 4. ochrona praw autorskich w zakresie ustalonym w przepisach prawnych oraz ochrona zawodu hydrogeologa,
 5. dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 6. samopomoc koleżeńska.

§ 8

Do osiągnięcia swych celów SHP dąży przez:

 1. współdziałanie z władzami i instytucjami zainteresowanymi zawodową działalnością hydrogeologów, związaną z określeniem, przygotowaniem i realizacją zamierzeń materialnego rozwoju kraju i ochrony środowiska przyrodniczego,
 2. członkowstwo w innych organizacjach krajowych i międzynarodowych o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia,
 3. inspirowanie oraz prowadzenie różnorodnych form działalności zawodowej i naukowej takich, jak: czasopisma, konferencje naukowe i seminaria, sesje terenowe, dyskusje, odczyty, wystawy i pokazy filmowe, konkursy, stypendia i staże,
 4. przyznawanie nagród ustanowionych przez Stowarzyszenie za wybitne osiągnięcia zawodowe i naukowe w dziedzinie hydrogeologii,
 5. przynależność do krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji związanych z działalnością hydrogeologiczną, propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania,
 6. udzielanie członkom SHP pomocy w sprawach ochrony praw autorskich,
 7. udzielanie członkom SHP pomocy materialnej z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej,
 8. inspirowanie i popieranie różnych form organizacyjnych wspomagających wykonywanie zawodu hydrogeologa,
 9. tworzenie podstaw materialnych dla prawidłowej realizacji zadań statutowych.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami SHP mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie SHP dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. jest obywatelem polskim
  2. jest hydrogeologiem posiadającym co najmniej 2-letni staż zawodowy, lub nie jest  hydrogeologiem, ale jej praca związana jest z hydrogeologią i służy jej rozwojowi lub szczególnie zasłużyła się dla hydrogeologii i SHP,
  3. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  4. przedstawi życiorys zawodowy i pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Centralny rejestr członków SHP prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, obywatel polski lub innego kraju, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój hydrogeologii lub Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani uchwałą przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 10 członków Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym,
 4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków zwyczajnego członka SHP należy:

 1. branie aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. podporządkowanie się uchwałom i postanowieniom władz Stowarzyszenia,
 4. przestrzeganie zasad etyki zawodowej i dbałość o dobre imię Stowarzyszenia,
 5. regularne opłacanie składek obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 16

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi posiadają bierne oraz czynne prawo wyborcze i są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 17

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje na skutek:
  1. pisemnej dobrowolnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu SHP z powodu:
   1. łamania Statutu i regulaminów oraz nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   2. niepłacenia składek bądź niewywiązywania się z deklarowanych świadczeń przez okres 2 lat,
  3. pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu powszechnego lub utraty praw do wykonywania zawodu,
  4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 3. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.

§ 18

 1. Członkowie zwyczajni dobrowolnie występujący lub skreśleni z listy członków mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od daty wystąpienia lub skreślenia oraz po uprzednim uregulowaniu zaległych składek przypadających na dzień ustania ich członkostwa.
 2. Członkowie zwyczajni wykluczeni z SHP w wypadkach określonych w § 17 ust.1 pkt. 3 mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia po upływie okresu kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

§ 19

Członkostwo honorowe wygasa przez:

 1. dobrowolne zrzeczenie się,
 2. pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zebrania, powziętą większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 20

Członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane przez władze SHP nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie hydrogeologii i działalności na rzecz hydrogeologii oraz wyróżnienia za aktywną pracę społeczną w Stowarzyszeniu.

Rozdział 4

Struktura organizacyjna

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. Władze ustępujące są obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję w danym organie pełnić nieprzerwanie nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.
 4. W przypadkach nagłych, koniecznych lub w sytuacji, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, której dokonują pozostali członkowie tej władzy. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę ogólnej liczby członków wybieranych.

§ 23

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu, chyba, że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 2. Uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi zapadają bezwzględną większością głosów osób biorących udział w głosowaniu.

Rozdział 5

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz Walne Zebranie Delegatów

§ 24

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – zwane również Walnym Zebraniem, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków musi być zwołane w ciągu 3 miesięcy od daty wpływu wniosku w tej sprawie.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 8. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków może być przeprowadzone drogą korespondencyjną, z wyłączeniem spraw, wymagających głosowania tajnego.
 9. Dla ważności wyniku głosowania korespondencyjnego, posiadającego moc uchwały Walnego Zebrania Członków, wymagane jest spełnienie następujących warunków:
  1. udokumentowane potwierdzenie zwrócenia się do wszystkich uprawnionych do głosowania oraz przekazanie porządku obrad przeprowadzonych w drodze głosowania korespondencyjnego,
  2. udział w głosowaniu, poprzez oddanie głosów na formularzu, zgodnym ze wzorem przyjętym uchwałą Zarządu, przez co najmniej 1/3 ogółu członków uprawnionych do głosowania.

§ 25

 1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 2. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – delegaci,
  2. z głosem doradczym – członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz członkowie wspierający i honorowi, a także zaproszeni goście.

§ 26

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:

 1. określa główne kierunki działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwala zmiany Statutu,
 3. wybiera i odwołuje wszystkie władze Stowarzyszenia
 4. udziela Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatruje sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwala budżet,
 7. uchwala wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. przyznaje, na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wyróżnienia SHP za aktywną pracę społeczną w Stowarzyszeniu,
 10. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania władz Stowarzyszenia,
 11. rozpatruje wnioski i postulaty zgłoszone przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 12. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
 13. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 14. podejmuje uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 27

 1. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 200 osób, kompetencje Walnego Zebrania Członków przejmie Walne Zebranie Delegatów.
 2. Dla dokonania wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów, Zarząd wyznaczy członków  Zarządu lub pełnomocników Zarządu do przeprowadzenia wyborów delegatów.
 3. Delegaci są wybierani korespondencyjnie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 4. Zarząd ustala liczbę delegatów na Walne Zebranie Delegatów przy zachowaniu zasady proporcjonalności liczby delegatów do liczby członków zwykłych Stowarzyszenia. Liczba delegatów wynosić będzie odpowiednio:
  1. jeden delegat na 10 członków, jeżeli liczba członków Stowarzyszenia jest większa niż 200 a nie przekroczy 1000 osób,
  2. jeden delegat na 50 członków, jeżeli liczba członków Stowarzyszenia jest większa niż 1000
 5. Kadencja delegatów na Walne Zebranie Delegatów wynosi 5 lat.
 6. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 6

Zarząd

§ 28

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób. O liczebności Zarządu decyduje Walne Zebranie.
 3. Zarząd wybiera spośród swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i Członków Zarządu.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał o przyjęciu lub skreśleniu z listy członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 9. kierowanie bieżącą działalnością SHP,
 10. współpraca z odpowiednimi organizacjami i instytucjami zarówno w kraju, jak i za granicą,
 11. powoływanie komisji i zespołów w celu wykonywania określonych zadań statutowych
 12. przyznawanie środków z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej oraz udzielanie innego rodzaju pomocy,
 13. wnioskowanie do Walnego Zebrania o przyznanie wyróżnienia SHP za aktywną pracę społeczną w Stowarzyszeniu,
 14. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 15. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia z działalności Zarządu Stowarzyszenia.
 16. określanie wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie,
 17. podejmowanie uchwał o członkostwie Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,

§ 30

 1. Uchwały władz SHP zapadają zwykłą większością głosów w obecności więcej niż 1/2 liczby członków tych władz W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 2. Zarząd obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zarządu może odbyć się z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym telekonferencji. Zarząd może podjąć uchwałę w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego – w takich sytuacjach protokół z podjęcia uchwały sporządza się na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Rozdział 7

Reprezentacja SHP

§ 31

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 31ust. 2, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz w kontaktach z organami administracji publicznej, uprawniony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu.

Rozdział 8

Komisja Rewizyjna

§ 32

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komisji, Sekretarza Komisji oraz Członka Komisji.

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 34

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą równocześnie pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.

§ 35

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział 8

Fundusze SHP

§ 36

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 2. Do wykonania zadań statutowych Stowarzyszenia służą fundusze, na które mogą składać się:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z działalności własnej i gospodarczej,
  3. dochody z majątku SHP,
  4. dotacje,
  5. darowizny i zapisy,
  6. wpływy z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.

§ 37

 1. Fundusz Pomocy Koleżeńskiej tworzy się z określonej przez Zarząd części składek członkowskich oraz z innych wpływów przeznaczonych na cele Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
 2. Przeznaczenie środków finansowych Funduszu Pomocy Koleżeńskiej oraz zasady i tryb udzielania pomocy z tego Funduszu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 38

 1. Wszelkie akty wiążące SHP pod względem finansowym, dokumenty obrotu pieniężnego i obrotu materiałowego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują Prezes lub Wiceprezes Zarządu SHP oraz jednocześnie Skarbnik lub Sekretarz.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia niezbędnych kosztów prowadzenia działalności.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 39

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów osób biorących udział w głosowaniu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Sprawy zmiany Statutu i rozwiązania się SHP muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podanym do wiadomości członkom Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 40

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104).

Pobierz statut w formacie PDF