Drodzy Członkowie SHP, na podstawie § 24 ust. 3 Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 9 września 2022 r. na godz. 10.00 zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Zebranie odbędzie się w trybie hybrydowym:

 • stacjonarnie we Wrocławiu w Budynku L2 Politechniki Wrocławskiej przy ul. na Grobli 13, na 2 piętrze w Sali 2.10
 • online na platformie ZOOM dla osób, które nie mogą uczestniczyć w zebraniu we Wrocławiu. Link do Zebrania zostanie przesłany 8. września.

Zgodnie ze Statutem w zwyczajnym Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym mogą uczestniczyć tylko zwyczajni i honorowi członkowie Stowarzyszenia, natomiast członkom wspierającym przysługuje głos doradczy.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania 09.09.2022 r:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i potwierdzenie quorum oraz zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania. (uchwała nr 1).
 4. Przedstawienie sprawozdań: Komisji Rewizyjnej, Zarządu z działalności SHP, finansowego SHP za 2021 r.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 6. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej SHP za 2021 r. (uchwała nr 2).
 7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SHP za 2021 r. (uchwała nr 3).
 8. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SHP za rok 2021 oraz przeznaczenia zysku za rok 2021 na cele statutowe Stowarzyszenia. (uchwała nr 4).
 9. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich absolutorium za 2021 r. (uchwała nr 5).
 10. Głosowanie nad uchwałą o przyznaniu medalu Zasłużony dla Polskiej Hydrogeologii prof. dr hab. Andrzejowi Witkowskiemu. (uchwała nr 6).
 11. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności SHP i dyskusja dot. inicjatyw i kierunków działań SHP w nadchodzącym okresie.
 12. Wolne wnioski, sprawy różne. Głosowania i podjęcie innych niezbędnych uchwał wynikających z wolnych wniosków.
 13. Zakończenie zwyczajnego Walnego Zebrania.

Przypominamy, że po obradach WZ odbędzie się uroczysta Sesja z okazji 10. rocznicy powołania do życia SHP, a następnie uroczysta kolacja dla osób, które do 31. sierpnia zgłosiły w niej udział. Poniżej przedstawiamy harmonogram na dzień 9 września 2022 r.:

9.00-10.00 – Przyjazd członków oraz podpisanie listy obecności (Politechnika Wrocławska)
10.00-13.00 – Walne Zebranie (Politechnika Wrocławska)
13.00-14.00 – Lunch (Politechnika Wrocławska)
14.00-17.00 – Uroczysta Sesja z okazji 10. rocznicy powołania do życia SHP (Politechnika Wrocławska)
18.30-22.00 – Uroczysta Kolacja w restauracji LaMaddalena przy ul. Pomorskiej 1

Z upoważnienia Zarządu SHP
Magdalena Worsa-Kozak
Prezes Zarządu SHP

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz